Sep 7, 2022
ส.แบดไทย ร่วมกับ 3 หน่วยงานจัดการอบรมครูฝึกกีฬาแบดมินตันนานาชาติ

การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้ฝึกกีฬาแบดมินตันของประเทศไทย

โดยการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อปรับปรุงคนฝึกกีฬาแบดมินตันของประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ระดับนานาชาติ ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ โดยวิทยากรจากสหพันธ์แบดมินตันโลก พร้อมคู่มือฉบับภาษาไทยที่แปลและเรียบเรียงใหม่โดยสมาคมฬาแบดมินตันฯ โดยมีคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี), รองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) และ นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

ส.แบดไทย

คุณหญิงปัทมา กล่าวพิธีเปิดการอบรม

“การอบรมนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ในประเด็นการสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬา เพิ่มจำนวนและพัฒนาทักษะของผู้ฝึก เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา และเรื่องการส่งเสริมการออกกำลังกายเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและท้องถิ่น โดยการให้ความรู้และกระตุ้นให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนได้เข้าถึงการเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม สม่ำเสมอ ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ทั้งนี้สมาคมกีฬาแบดมินตันฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะจัดการอบรมใน level 2 และ 3 รวมทั้งจะมีหลักสูตรภาคภาษาไทยให้เราในโอกาสต่อไป เพื่อให้ได้เรียนรู้ต่อยอดเพิ่ม”

มีผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน

สำหรับการอบรมผู้ฝึกกีฬาแบดมินตันนานาชาติ BWF Level 1 Coaching Course ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 30 คน โดยผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นคนฝึกระดับแนวหน้าของเมืองไทย ผ่านการอบรมของไทยในระดับ License A และ B หรือเคยทำหน้าที่ในการแข่งขันรายการระดับนานาชาติที่ทีมชาติไทยร่วมการแข่งขันมาแล้ว ซึ่งสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ มั่นใจว่าผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจะสอบผ่านเป็นผู้ฝึก BWF Level 1 เพื่อจะเข้ารับการอบรม level 2 และ level 3 ต่อไป

More Details